AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY WCAG 2.1

Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych oraz stron BIP, czyli w skrócie WCAG to szereg zaleceń odpowiadających na pytanie, czy strona internetowa jednostki oraz BIP jest zapewnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dla Państwa jednostki przeprowadzimy audyt dostępności cyfrowej realizowany przez certyfikowanego audytora dostępności cyfrowej

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych („Ustawa o dostępności cyfrowej”) nakłada obowiązek stosowania się do wytycznych na wszystkie podmioty publiczne.

WCAG 2.1 powstało z myślą o wprowadzeniu ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu ze stron jednostek sektora publicznego.

Ustawa definiuje, które jednostki muszą spełniać wymagania. Należą do nich:

  • Jednostki sektora finansów publicznych (samorządy – miasta, powiaty, gminy)
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • Wybrane osoby prawne zależne od jednostek publicznych (np. finansowaniem w wysokości 50% lub posiadaniem połowy akcji)
  • Wybrane organizacje pozarządowe.

Audyt realizowany przez naszą firmę jest według wytycznych zgodnych z deklaracją dostępności stron internetowych WCAG  2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) według ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Przeprowadzany jest z wykorzystaniem automatycznych walidatorów oraz analizy eksperckiej weryfikującej spełnienie wymagań metodyki WGAG 2.1 (m.in. poprawność kodu HTML, kontrast, dostępność cyfrową załączników, udostępnianie treści w formatach do odczytu maszynowego).

Wynikiem końcowym jest raport z audytu, który zawiera:

  • zalecenia poprawy niezgodności w oznaczaniu, formatowaniu treści na audytowanych stronach internetowych i/lub BIP.
  • propozycje narzędzi wspomagających dostępność strony internetowej (przykłady dobrych praktyk).
  • propozycje doboru narzędzi do zdalnego tłumaczenia języka migowego (komunikatory, wtyczki pozwalające na komunikację z osobą ze szczególnymi potrzebami).

Raport z audytu dostępności cyfrowej, stanowi podstawę do oceny spełnienia minimalnych wymagań przewidzianych art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do zaktualizowania deklaracji dostępności, o której mowa w art. 11. ustawy o dostępności cyfrowej.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem ustalenia zakresu audytu

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 500-610-605

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content